Skuldsaldohistorik för personer

Nu kan du se om en person tidigare haft ett skuldsaldo i allmänna och enskilda mål enligt Kronofogden. Vi sparar skuldsaldo upp till 24 månader, och du hittar historiken under ett nytt avsnitt i produkterna Anmärkningskontroll och Kreditupplysning.

Posted in Inloggad, Testa Inloggad, Uncategorized | Comments Off on Skuldsaldohistorik för personer

Konkurserna minskade med 11 procent i Sverige under 2021

Antalet konkurser i Sverige 2021 minskade med 11 procent jämfört med 2020. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Det var under 2020, särskilt i mars, april och maj, som Coronapandemin slog till med full kraft och utlöste en konkursvåg av sällan skådat slag.

– På kort tid gick ett stort antal företag i konkurs. Främsta orsaken var intäktsbortfall och dålig likviditet som en direkt eller indirekt följd av pandemin. En del av företagen hade säkert gått i konkurs förutan pandemin som nu blev den direkt utlösande faktorn, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

Några sektorer i samhället drabbades extra hårt, exempelvis besöksnäringen med restauranger, hotell och konferensanläggningar. Men också transportsektorn fick vidkännas ett stort antal konkurser liksom delar av handeln, främst mindre butiker, som dessutom hade att brottas med en växande e-handel.

– Under 2021 har en viss återhämtning skett. Under första kvartalet minskade konkurserna påtagligt. Under sommaren planade konkursvågen ut medan den på nytt tog fart under hösten, vilket får betraktas som illavarslande. I december minskade dock konkurserna på nytt, fortsätter Harald Stjerna.

– Samma branscher som drabbades hårt 2020 har haft det fortsatt tufft. Värt att notera dessutom är att allt fler företag inom byggsektorn under förra året hamnade på obestånd. En bakomliggande förklaring, generellt sett, är återigen att många företag, särskilt små och medelstora, har fortsatt dålig likviditet.

Sammantaget gick 5 740 aktiebolag i Sverige i konkurs under 2021 jämfört med 6 466 under 2020. Under december gick 492 företag i konkurs, vilket är en minskning med 19 procent, jämfört med 607 under samma månad 2020.

Av de tre storstadslänen – Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län – tycks Stockholms län klarat sig sämst. Minskningen här jämfört med 2020 var 8 procent medan antalet konkurser i Västra Götaland och Skåne län i båda fallen minskade med 14 procent.


– Hur antalet konkurser utvecklas framöver är svårt att sia om, allt beroende på hur Coronapandemin utvecklas. Den fjärde vågen av smitta som vi nu är mitt uppe i och de restriktioner som på nytt införts kan dock betyda fortsatt stora problem för många företag, avslutar Harald Stjerna.

Se listan på alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-december-2021

Posted in test Public news | Comments Off on Konkurserna minskade med 11 procent i Sverige under 2021

Svenskarnas skulder hos inkassobolagen ökar kraftigt

Svenskarnas skulder hos inkassobolagen ökar kraftigt

Svenskarnas skulder till olika inkassobolag är nu 94 miljarder kronor. Nytt rekord och skulderna kommer att fortsätta växa, spår inkassobranschen själv.

Allt fler svenskar har svårt att betala sina räkningar. Under 2021 uppgår den sammanlagda skulden till olika inkassobolag till 94 miljarder kronor. Det är en ökning med 9 miljarder bara under det senaste året och all-time-high. Sedan 2008 är det dessutom en fördubbling.

En bakomliggande faktor är att många dragit på sig skulder sedan de tagit så kallade snabblån. När man inte klarar att betala tillbaka växer skulden snabbt. Men även den ökade e-handeln har bidragit till att fler inte klarar av att göra rätt för sig.

Inkassobranschen räknar dessutom med att skuldsumman kommer att fortsätta växa under 2022. Bland annat konstaterar man att allt fler har svårt att betala sina elräkningar och vårdavgifter.

I förlängningen innebär det också att allt fler svenskar riskerar att få betalningsanmärkningar och därmed hamnar hos Kronofogden.

Posted in test Public news | Comments Off on Svenskarnas skulder hos inkassobolagen ökar kraftigt

2021 rekordår för nyföretagande

2021 Rekordår för nyföretagande

Trots coronapandemi dämpades inte svenskarnas lust att starta företag. För andra året i rad slogs nytt rekord i företagsstarter.

Totalt startades det 78 711 nya företag i Sverige under fjoråret. Det är en ökning med 7,1 procent jämfört med det tidigare rekordåret från 2020 enligt statistik från Bolagsverket.

Allra störst var ökningen i Blekinge där antalet nyregistrerade företag var 13,2 procent fler än föregående år. Därefter följer Kronobergs län och Gävleborgs län. Bland de nystartade företagen fortsätter aktiebolag att vara den dominerande bolagsformen. Under 2021 var 8 av 10 nya företag aktiebolag. En bakomliggande förklaring till det är att det sänkta kravet på aktiekapital, 25 000 kronor, gjort det överkomligt för fler att starta aktiebolag.

En annan orsak till det ökade intresset att starta företag är att fler under Coronapandemin tagit chansen att förverkliga en dröm.

Posted in test Public news | Comments Off on 2021 rekordår för nyföretagande

Regeringen vill införa revisorsplikt för småföretag

I dag behöver små företag inte ha någon revisor som granskar räkenskaperna. Något som visat sig i allt större utsträckning utnyttjas av kriminella. Men nu öppnar regeringen för att återinföra revisorsplikten även för små företag. En utredning ska titta närmare på konsekvenserna.

Det var för tio år sedan som den dåvarande alliansregeringen avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag.

Syftet var att minska krånglet och kostnaderna för småföretagen, som därmed kunde välja bort att ha en revisor som granskade räkenskaperna.

Men under senare tid har flera myndigheter framfört kritik mot att revisionsplikten avskaffades. Man anser att det hjälpt den ekonomiska brottsligheten genom att minska risken för ekonomiska oegentligheter.

Olika granskningar har visat hur små företag utan revisor plötsligt kunna skriva upp sin omsättning till mångmiljonbelopp, vilket utnyttjats för omfattande kredit- och momsbedrägerier.

Nu vill alltså regeringen tillsätta en utredning med uppgift att se vilka konsekvenserna skulle kunna bli om revisionsplikten på nytt återinförs för småföretag. Utredningen ska också se vilka andra åtgärder som kan behövas för att förhindra att ljusskygga individer gömmer sig bakom en företagsfasad.

Totalt skulle 175 000 företag komma omfattas av en förändring och utredningen ska presentera sina resultat i juni 2023, alltså efter nästa riksdagsval. Såväl Moderaterna och Sverigedemokraterna har ställt sig positiva till en förändring av dagens system med hänvisning till att dagens system systematiskt utnyttjas av kriminella.

Svenskt Näringsliv ställer sig däremot skeptiska till förslaget eftersom man inte tror att det är ett effektivt sätt att förhindra brott genom att granska bokföringen i efterhand. I stället vill man att myndigheterna ska bli bättre på att kontrollera till vilka företag man gör utbetalningar. Man pekar också på att reformen skulle innebära en fördyring för de små aktiebolagen som sköter sig.

Fotnot: Drygt 70 procent av alla Sveriges företag saknar i dag revisionsplikt. Det är företag med högst 3 anställda, högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och högst 3 miljoner i nettoomsättning. För att slippa revisionsplikt måste två av tre kriterier vara uppfyllda.

Posted in test Public news | Comments Off on Regeringen vill införa revisorsplikt för småföretag

Bästa Tillväxt 2021

Stort grattis till kommunerna som vunnit Bästa Tillväxt 2021!

Sedan 2007 har Syna granskat boksluten från samtliga aktiebolag i Sverige för att, med fakta, ta reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner. Priset Bästa Tillväxt premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet i varje län och är därför en viktig värdemätare.

Vinner gör den kommun i varje län som har störst andel företag som:
– Nyanställt
– Ökat sin omsättning
– Gått med vinst.

Alla kommunernas placeringar:
https://upplysningar.syna.se/basta-tillvaxt-2021
(Du hittar även listan på företagen som bidragit mest på varje kommuns sida)

Mer om priset och hur vi mäter Bästa Tillväxt:
https://upplysningar.syna.se/nyheter/nyhet/basta-tillvaxt-2021-en-snabbguide/

Posted in Public news, Uncategorized | Comments Off on Bästa Tillväxt 2021

Konkurserna ökade i November

Konkurserna i Sverige ökade med 5 procent i november jämfört med samma månad 2020. Flest konkurser fanns inom besöksnäringen och i byggbranschen.

Mars och april förra året utvecklades till ett stålbad för näringslivet. Antalet konkurser rusade i höjden som en direkt konsekvens av Coronapandemin och de restriktioner som infördes successivt av regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Utvecklingen så här långt under 2021 har varit mindre dramatisk sett till helåret. Ackumulerat fram till och med november har konkurserna på riksnivå minskat med 10 procent. Sedan halvårsskiftet har dock minskningen planat ut och konkurserna ligger nu på samma nivå som förra året, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna. 

Ser man på de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne går utvecklingen i olika riktning. Sämst utveckling har Stockholm med en ökning av antalet konkurser i november med hela 16 procent medan ökningen i Skåne stannar på 4 procent. 

Västra Götaland klarar sig betydligt bättre med en minskning på 10 procent i november och 13 procent ackumulerat sedan årsskiftet. Motsvarande ackumulerade siffra för Stockholm är minus 8 procent och för Skåne minus 13 procent.

– Det tyder på att Stockholms län är det av landets tre storstadslän, och viktiga ekonomiska motorer, som klarat sig sämst så här långt. Någon direkt orsak är svår att hitta. Man kan dock notera att Västra Götaland med många tunga tillverkande företag klarat sig betydligt bättre, slår Harald Stjerna fast.

Hur utvecklingen blir framöver återstår att se. Mycket är avhängigt av hur Coronapandemin utvecklas. Nya restriktioner kan drabba flera redan hård utsatta branscher. För handeln, särskilt mindre butiker, är december årets viktigaste intäktsmånad. Samma sak gäller för restaurangbranschen med julbord och olika företagsevenemang. För hotell handlar det om uteblivna konferenser och övernattningar i samband med resor under jul- och nyårshelgerna.

Oroande är det också att många företag inom byggsektorn nu tycks ha problem. Sektorn var vid sidan av restaurangbranschen den som hade flest konkurser i november.  

– Vi får inte heller glömma bort att många företag, framför allt mindre och medelstora, har det fortsatt kämpigt med låg likviditet. Så än är vi inte tillbaka till ett normaltillstånd även om det på helårsbasis ser ut att gå åt rätt håll, avslutar Harald Stjerna.

Se listan på alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-november-2021

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Konkurserna ökade i November

Fortsatta problem med kreditprövningar

Enligt Finansinspektionen och Kronofogden råder det brister i många kreditprövningar och onödigt många låntagare får inkassokrav.

Personer som tar konsumtionslån har i dag högre inkomster och betalar mindre för sitt lån i förhållande till sin inkomst jämfört med tidigare år. Men det förekommer fortfarande brister i kreditprövningen och onödigt många låntagare får inkassokrav. Dessutom är unga låntagare fortfarande överrepresenterade bland dem som får tidiga betalningsproblem, konstaterar Finansinspektionen i en rapport.

Läs mer på Finansinspektionens hemsida

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Fortsatta problem med kreditprövningar

Taxeringsvärdet ökade med 680 miljarder kronor

SCB taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 680,0 miljarder kronor eller 6,5 procent, i och med 2021 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 11 147 miljarder kronor.

Under 2021 har det varit en allmän fastighetstaxering för småhusenheter. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter ökade med 598 miljarder kronor, eller 13,5 procent, jämfört med 2020 års taxering. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter uppgår till 5 013 miljarder kronor.

För övriga taxeringsenheter som har varit föremål för en särskild fastighetstaxering har förändringen av taxeringsvärden varit marginella. Lantbruksenheter har minskat med 1,7 miljarder eller 0,1 procent, hyreshusenheter har ökat med 63,0 miljarder eller 1,6 procent. Industrienheter har ökat med 13,1 miljarder eller 2,8 procent.

Vad gäller bebyggda småhusenheter (typkod 220 Småhusenhet, bebyggd), har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 9 753 000 kronor. De lägst taxerade småhusen finns i Åsele kommun – 213 000 kronor.

Av det totala taxeringsvärdet på 11 147 miljarder kronor för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 29,9 procent, vilket motsvarar 3 329 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7 procent, vilket motsvarar 80 miljarder kronor.

Läs mer på SCB.se

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on Taxeringsvärdet ökade med 680 miljarder kronor

137 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete

Den 30 november stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete. Därmed avslutades den enskilt största statliga stödinsatsen för svenska företag under coronapandemin. Totalt har det inkommit 136 837 ansökningar till Tillväxtverket, det visar nya siffror från Tillväxtverket.

Stödet för korttidsarbete presenterades av regeringen i mars 2020. Den 7 april öppnade ansökan och totalt har svenska företag ansökt om 40,3 miljarder kronor. De allra flesta ansökningar, närmare 80 000, inkom under stödets första del, april till juni 2020. Under 2021 har färre företag haft behov att nyttja stödet, under året har det inkommit 46 254 ansökningar.

– När krisen var som värst och ekonomin stod stilla under våren 2020 kunde Tillväxtverket snabbt få ut pengar till företag som hamnat i en svår ekonomisk situation. Statistiken visar att behovet var akut och att väldigt många företag behövde permittera sin personal, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Då många ärenden fortfarande handläggs för 2021 är det för det tidigt att redovisa hur stödet har nyttjats under denna period. En ny rapport från Tillväxtverket ger dock en summering av hur stödet nyttjades av svenska företag under 2020.

Under 2020 permitterades cirka 580 000 anställda vid något tillfälle. Det motsvarar nästan en femtedel av alla anställda i näringslivet. Drygt 90 000 ansökningar om stöd skickades in till Tillväxtverket mellan 6 april 2020 och sista december samma år. För att hantera mängden ansökningar har Tillväxtverket gått från cirka 500 anställda till över 1 300 på ett år.

Stödsystemet har fungerat väl för större företag med regelbunden produktion, låg personalomsättning och fasta anställningsvillkor. Exempelvis har tillverkningsindustrin utnyttjat stödet mest, med cirka 174 000 permitterade under 2020

– Stödet har gjort stor skillnad för svenska företag som har haft möjlighet att behålla sin personal i stället för att tvingas till varsel och uppsägningar. På så sätt har de snabbt kunna återhämta sig när ekonomin har vänt. Flera myndigheter och organisationer, till exempel Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Svenskt Näringsliv har också understrukit nyttan med korttidsstödet, säger Kristian Seth.

Läs hela rapporten här

Posted in Public news, test Public news | Comments Off on 137 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete